Kā iznomāt

Kā iznomāt STORENT

Tehnikas iznomāšanas piedāvājumu Jūs varat noformēt:

* izveidojot un iesniedzot iznomāšanas piedāvājumu STORENT portālā - spied šeit.
* ierodoties STORENT nomas punktā - spied šeit.

Ar iznomāšanu saistīto dokumentu paraugi:

Juridiskās personas klienta karte: latviešu valodā, angļu valodā, krievu valodā.
Fiziskās personas klienta karte: latviešu valodā, angļu valodā, krievu valodā.
Nomas līgums: latviešu valodā, latviešu un angļu valodā, latviešu un krievu valodā.
STORENT portāla lietotāja reģistrēšanas iesniegums: latviešu valodā, angļu valodā, krievu valodā.


Iznomāšanas piedāvājuma izveidošana un apstrāde STORENT portālā

1. Pievienošanās STORENT portālam (tikai reģistrētiem lietotājiem)
Reģistrētie lietotāji var pievienoties sadaļā Sākums, Mani dati vai Iznomāt STORENT/ Piedāvājuma grozs.
Ievērojiet:
* pēc pievienošanās portālam reģistrētie lietotāji var izmantot savus iznomātāja datus, kas vienkāršo un paātrina iznomāšanas piedāvājuma noformēšanu;
* atvienojieties no portāla, kad pieprasījums jānoformē citai juridiskai/fiziskai personai, kura nav STORENT klients vai kad Jums nav piekļuves šī klienta datiem portālā.

2. Tehnikas pievienošana
Lai veidotu iznomāšanas piedāvājumu, vispirms vēlieties produktus, kurus vēlaties piedāvāt iznomāšanai. Produktus piedāvājumam iespējams pievienot divos veidos:
* izvēloties tehniku no produktu kataloga portāla sadaļā Iznomāt STORENT/ Meklēt vai Iznomāt STORENT/ Katalogs; šajā gadījumā produkta specifikācija tiek ņemta no kataloga un piedāvājumā to nevar mainīt.
* produktu katalogā ievadot jaunu produktu.
Ievērojiet:
* produkts ir viena tehnikas vienība; ja vēlaties iznomāt vairākas vienādas tehnikas vienības, katrai vienībai piedāvājumā izveidojiet savu produktu;
* piedāvājumā iekļautajiem produktiem jāatrodas vienā un tajā pašā noliktavā (adresē).

3. Produktu iznomāšanas datu ievadīšana
Atveriet iznomāšanas piedāvājumu sadaļā Iznomāt STORENT/ Piedāvājuma grozs un sāciet piedāvājuma noformēšanu.
Piedāvājuma produktiem ievadiet nepieciešamos datus. Tādi tehnikai specifiski rādītāji kā sērijas numurs, vērtība, izlaiduma gads, aktuālās motorstundas jānorāda katrai tehnikas vienībai atsevišķi, neatkarīgi no tā, vai tehnika ir izvēlēta no kataloga, vai pievienota kā jauna. Kad informācija par visiem produktiem ir ievadīta, pārejiet uz nākamo soli.
Ievērojiet:
* produkta iznomāšanas piedāvājuma beigu datumu arī vēlāk pēc nepieciešamības var mainīt; sākumā rekomendējam piedāvāt tehniku uz laika periodu, kas nav īsāks par vienu kalendāro mēnesi;
* ja sniedzat papildus pakalpojumus, kas saistīti ar iznomājamo tehniku, tad tos īsi raksturojiet apraksta laukā.

4. Piedāvājuma anketas aizpildīšana
Iznomāšanas piedāvājuma anketā ievadiet informāciju par iznomātāju, kontaktpersonu, ar kuru turpmāk šī piedāvājuma sakarā sazināties, pilnvaroto personu, kas parakstīs nomas līgumu ar STORENT, noliktavu, kurā atrodas iznomājamā tehnika un atzīmējiet, kurās valstīs piedāvājums būs spēkā. Lietotājiem, kuri ir pievienojušies portālam, nav jāievada iznomātāja dati, kā arī var izmantot savu kontaktpersonu, pilnvaroto personu un noliktavu datus, kas jau ir pieejami STORENT portālā. Lietotājiem, kuri nav pievienojušies, papildus jāiepazīstas un jāpiekrīt STORENT portāla lietošanas noteikumiem.
Iesniedziet piedāvājumu un kontaktpersona saņems e-pasta sūtījumu ar piedāvājuma izdruku.
Ievērojiet:
* ja kontaktpersonai nav piekļuves iznomātāja, kas ir STORENT klients, datiem STORENT portālā, tā tiks informēta, ka piedāvājums netiks tālāk apstrādāts, kamēr tai nebūs nodrošināta piekļuve. Ja iznomātājs ir juridiska persona, tad kontaktpersonai jāvēršas pie personas, kurai ir deleģētas tiesības administrēt iznomātāja darbinieku piekļuvi STORENT portālam, vai arī jānogādā STORENT birojā iznomātāja parakstītu lietotāja reģistrēšanas iesniegumu. Ja iznomātājs ir fiziska persona, tad tai jāierodas STORENT birojā, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu.
5. Atbildes saņemšana no STORENT un atbildes izvērtēšana
STORENT sagatavotā atbilde uz iznomātāja piedāvājumu tiks nosūtīta uz piedāvājumā norādītās kontaktpersonas e-pastu. Kontaktpersona saņems arī nomas līguma sagatavi - ja līgums nav noslēgts - un informāciju, kā pievienoties STORENT portālam - ja lietotājam ir izveidota piekļuve portālam.
Izvērtējiet STORENT atbildi saņemtajā e-pasta sūtījumā.
Ievērojiet:
* par produktiem, kuriem ir cena ir noraidīta: pievienojieties STORENT portālam un sadaļā Mani dati (Iznomātāja dati)/ Piedāvājumu apstrāde/ Piedāvājumu apstrāde par katru šādu produktu iesniedziet jaunu cenu un gaidiet atbildi no STORENT.
* par apstiprinātajiem produktiem: STORENT pārstāvis sazināsies ar kontaktpersonu, tiklīdz radīsies pieprasījums pēc piedāvātās tehnikas piedāvājuma spēkā esamības laikā.
* par noraidītajiem produktiem: STORENT viedokli skatiet piezīmju ailē. Ja noraidīšanas iemesls ir nepietiekama produkta informācija piedāvājumā, pievienojieties STORENT portālam un sadaļā Mani dati (Iznomātāja dati) Piedāvājumu apstrāde/ Piedāvājumu apstrāde no noraidītajiem produktiem izveidojiet un iesniedziet jaunu piedāvājumu, kas satur nepieciešamo informāciju.
Ja esat saņēmis nomas līgumu, lūdzu nogādājiet divus tā parakstītus oriģinālus STORENT birojā.

6. Tehnikas nodošana iznomāšanai
STORENT informēs kontaktpersonu, kad būs nepieciešams nodot tehniku iznomāšanai. Sagatavojiet tehniku nodošanai STORENT un izveidojiet tehnikas nodošanas-pieņemšanas aktus (aktu var arī izdrukāt STORENT portāla sadaļā Mani dati (Iznomātāja dati)/ Piedāvājumu apstrāde/ Piedāvājumu apstrāde). Ja nomas līgums nav noslēgts, sagatavojiet divus tā parakstītus oriģinālus (izmantojiet nomas līguma sagatavi, ko iepriekš saņēmāt e-pasta sūtījumā vai STORENT portāla sadaļā Mani dati (Iznomātāja dati)/ Iznomātāja dati/ Līgumi).
Ievērojiet:
* piedāvājuma spēkā esamības laikā tehniku var vairakkārt nodot STORENT un pieņemt atpakaļ; ja piedāvājums vairs nav spēkā, bet tehnika atrodas STORENT, piedāvājums tiek izbeigts tikai pēc iznomātāja tehnikas atgriešanas pieprasījuma.


Iznomāšanas piedāvājuma noformēšana nomas punktā

1. Jāaizpilda klienta karti, ja klients nav reģistrēts un jāparaksta nomas līgums.
Juridiskās personas pārstāvim jāuzrāda pases vai autovadītāja apliecības oriģināls un šai personai jābūt pilnvarotam klienta vārdā parakstīt nomas līgumu pamatojoties uz paraksta tiesībām vai pilnvaru.
Fiziskai personai jāuzrāda pases oriģināls.

2. Klients informē par savu tehnikas iznomāšanas piedāvājumu. STORENT izvērtē piedāvājumu un abas puses vienojas par gala piedāvājumu.

3. Iznomāšanai piedāvātās tehnikas nodošana STORENT pēc tās pieprasījuma.

Copyright © 2008 - 2020 STORENT Latvia, STORENT Lithuania, STORENT Estonia, STORENT Sweden .This website is optimized for use with Microsoft Internet Explorer 7+, Mozilla Firefox and Opera. Rental Software | PreferRent | ErpPro | Privacy