Par portālu

Lietošanas noteikumi

1. Portāla lietošanas noteiktumi ir saistoši katram „STORENT portāla”, turpmāk „Portāla” lietotājam.

2. Lai kļūtu par Portāla reģistrētu lietotāju, lietotājam jāievēro Portālā noteiktā reģistrēšanās kārtība.

2.1. Esošam klientam juridiskai personai, kuras darbiniekiem nav piekļuves Portālam, jāiesniedz lietotāju reģistrācijas iesniegums, tajā norādot darbiniekus, kuriem piešķirt piekļuvi Portālam noteiktā piekļuves līmenī (lietotājs, klienta lietotāju administrators); pēc iesnieguma izskatīšanas Portāla administrācija norādītajiem klienta darbiniekiem piešķirs nepieciešamo piekļuvi Portālam.

2.2. Esošam klientam juridiskai personai, kuras darbiniekiem ir piešķirta piekļuve Portālam ar iespēju administrēt klienta darbinieku piekļuvi Portālam, piekļuves tiesību piešķiršanas un slēgšanas pieprasījumu iesniedz administratori Portālā; pēc pieprasījuma izskatīšanas Portāla administrācija norādītajam klienta darbiniekiem piešķirs nepieciešamo piekļuvi Portālam.

2.3. Esošam klientam fiziskai personai, kurai nav piekļuves Portālam, personīgi jāierodas STORENT birojā, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu; pēc personas identificēšanas Portāla administrācija klientam piešķirs administratora līmeņa piekļuvi saviem datiem Portālā.

2.4. Jaunam klientam – no klienta saņemot korekti noformētu reģistrācijas anketu vai arī saņemot korektu pirmo materiālu nomas pieprasījumam, Portāla administrācija klienta lietotāju administratora piekļuvi piešķirs fiziskai personai, kura ir uzrādīta kā klients vai kā klienta kontaktpersona iesniegtajā reģistrācijas anketā vai pieprasījumā.

2.5. Lietotāji, kuriem ir piešķirta klienta lietotāju administratora piekļuve Portālam, ir atbildīgi par jaunu klienta lietotāju pievienošanu un esošo lietotāju savlaicīgu slēgšanu.

3. Kļūstot par reģistrētu Portāla lietotāju, persona piekrīt savu Portāla lietotāja profila datu apstrādei.

4. Katrs reģistrētais Portāla lietotājs apzinās un piekrīt, ka viņa Portāla lietotāja profilā norādītie dati ir pieejami visiem pārējiem Portālā reģistrētajiem lietotājiem, kuri pārstāv to pašu klientu, un, ka šo datu izmantošana nav atkarīga no Portāla administrācijas.

5. Lietotājs ir atbildīgs par ievadīto datu pareizību. Pamanītās kļūdas savu iespēju robežās lietotājam ir jālabo pašam, bet ja to nav iespējams izdarīt, jāinformē par tām Portāla administrāciju. Pieprasījumā, cenu piedāvājumā, rezervācijās u.c. dokumentos norādītā informācija lietotājam ir saistoša.

6. Katrs lietotājs Portālā drīkst reģistrēties tikai vienreiz. Lietotājiem ir pienākums neizpaust citām personām savus Portāla piekļuves datus.

7. Portāla lietotājs atbild par sekām, kuras rodas tam publiskojot Portālā pieejamo informāciju par klientu.

8. Portāla administrācija neuzņemas atbildību par Portāla lietotāja datos notikušajām izmaiņām, kuras radušās citas personas tiesību aktu noteikumiem neatbilstošas rīcības rezultātā vai tehniska rakstura problēmu rezultātā.

9. Reģistrēts lietotājs jebkurā brīdī drīkst izbeigt savu darbību Portālā kā reģistrēts lietotājs, nosūtot lietotāja dzēšanas pieprasījumu Portāla administrācijai.

10. Lietotājs nedrīkst izdarīt darbības, kas vērstas pret Portāla sistēmas drošību, stabilitāti, ātrdarbību un citiem Portāla lietotājiem.

11. Lietotājs nedrīkst Portālā veikt tiesību aktu noteikumiem neatbilstošas darbības, maldināt Portāla administrāciju, lietot necenzētu valodu vai pievienot erotiska, pornogrāfiska un citu tiesību aktu prasībām neatbilstoša satura informāciju.

12. Portāla administrācija neatbild par jebkāda veida zaudējumiem, kas nodarīti Portāla lietotājiem saistībā ar Portāla pakalpojumiem vai cita Portāla lietotāja publiskotajiem materiāliem.

13. Lietotājs Portālā saņemto informāciju drīkst pārvietot, publicēt, pārdot, reproducēt vai veidot atvasinātus darbus tikai pēc rakstiskas atļaujas saņemšanas no Portāla administrācijas.

14. Ievietojot informāciju Portālā, Portāla lietotājam ir pienākums veikt visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu Portāla tiesisko interešu aizsardzību pret visām iespējamajām trešo personu prasībām vai pretenzijām, kas var tikt celtas pret Portālu saistībā ar viņa ievietoto informāciju.

15. Portāla lietotājiem pieejamie pakalpojumi ir bezmaksas un tiek piedāvāti esošajā kvalitātē. Pretenziju un ierosinājumu gadījumā vērsties pie Portāla administrācijas.

16. Lietotājiem ir jāievēro portāla noteiktumi un Portāla administrācijas prasības, kas saistītas ar Portālu un lietotāja veiktajām darbībām tajā. Portāla administrācija ir tiesīga bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai liegt Portāla lietotājam pieeju Portālam, kā arī dzēst jebkuru informāciju, publicējot šo faktu portāla sadaļā „Aktualitātes”.

17. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Portālu pieder tikai un vienīgi Portālam. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie likumā noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas šai sakarā ir nodarīti Portālam.

18. Visi Portālā ievietotie lietotāju personas dati tiek aizsargāti atbilstoši LR tiesību aktu noteikumiem. Šo datu apstrāde tiek veikta ievērojot LR tiesību aktos noteiktos vispārīgos personas datu apstrādes principus.

Copyright © 2008 - 2020 STORENT Latvia, STORENT Lithuania, STORENT Estonia, STORENT Sweden .This website is optimized for use with Microsoft Internet Explorer 7+, Mozilla Firefox and Opera. Rental Software | PreferRent | ErpPro | Privacy