Par portālu

Portāla iespējas


STORENT portāla iespējas ir sadalītas šādās funkcionālās daļās:

Sākums


Sākuma sadaļā iespējams meklēt nepieciešamo tehniku, pievienoties portālam vai uzsākt piedāvājuma vai pasūtījuma noformēšanu.

Portāla logo joslas labajā pusē ir iespējams izvēlēties:

 • STORENT nacionālo kompāniju, ar kuru lietotājs vēlas sadarboties;
 • valodu, ar kuru strādāt portālā un kurā var sadarboties ar STORENT nacionālo kompāniju;
 • valūtu, kādā redzēt produktu cenas portālā. Ievērojiet:
 • valūtas izvēle ir aktīva, kad ir atvērta portāla sadaļa Nomāt no STORENT vai Iznomāt STORENT;
 • nomas pieprasījums/ iznomāšanas piedāvājums tiek pieņemts valūtā, kāda bija izvēlēta tā noformēšanas laikā, un tālākajā pieprasījuma/ piedāvājuma apstrādē izveidotie dokumenti būs tajā pašā valūtā;
 • kad lietotājs ir pievienojies portālam, ik reizi atverot sadaļu Mani dati portāla valūta tiks mainīta uz klienta valūtu. Klienta valūtu var mainīt sadaļā Mani dati (Nomnieka dati)/ Nomnieka dati/ Nomnieks un Mani dati (Iznomātāja dati)/ Iznomātāja dati/ Iznomātājs.

Kad lietotājs ir pieslēdzies portālam, logo joslā tiek rādīts lietotāja vārds, uzvārds un uzņēmuma nosaukums. Šeit var pārtraukt darbu ar portālu kā pieslēdzies lietotājs.

Nomāt no STORENT


Sadaļa paredzēta tehnikas nomas pieprasījumu noformēšanai un iesniegšanai.

Meklēt tehniku


 • panelī Meklēt tehniku iespējams veikt tehnikas meklēšanu pēc produkta grupas, apakšgrupas, ražotāja, nosaukuma vai koda daļas;
 • panelī atlasītajiem produktiem var aplūkot specifikāciju;
 • divus līdz četrus no panelī atlasītajiem produktiem iespējams savā starpā salīdzināt;
 • vienu vai vairākus no panelī atlasītajiem produktiem iespējams pievienot un dzēst no pieprasījuma.

Katalogs


 • panelī Katalogs iespējams veikt tehnikas atlasīšanu, pārvietojoties pa produktu grupām un apakšgrupām;
 • panelī atlasītajiem produktiem var aplūkot specifikāciju;
 • divus līdz četrus no panelī atlasītajiem produktiem iespējams savā starpā salīdzināt;
 • vienu vai vairākus no panelī atlasītajiem produktiem iespējams pievienot un dzēst no pieprasījuma.

Pieprasījuma grozs


 • paneļa Pieprasījums pirmajā solī tiek attēloti nomas pieprasījumam pievienotie produkti; sadaļā iespējams dzēst pievienotos produktus vai pāriet atpakaļ uz katalogu;
 • paneļa Pieprasījums otrajā solī katram produktam jānorāda nomas periods un STORENT drošības programmas apdrošināšanas veids;
 • paneļa Pieprasījums trešajā solī nomniekam jāievada informācija par pieprasītāju (ja lietotājs nav pieslēdzies portālam), kontaktpersonu un objektu, uz kuru tehnika tiks saņemta;
 • paneļa Pieprasījums ceturtajā solī nomnieks var aplūkot visu pieprasījuma informāciju un iesniegt pieprasījumu.

Detalizētāku informāciju par pieprasījuma noformēšanu var aplūkot sadaļā Nomāt no STORENT/ Kā nomāt/ Kā nomāt no STORENT - spied šeit.

Papildpakalpojumi


Papildpakalpojumu sadaļā tiek attēlota informācija par nomniekiem un iznomātājiem pieejamajiem papildpakalpojumiem, kas saistīti ar montāžas un demontāžas darbiem, pārdošanu, traktortehnikas operatoru un transporta pakalpojumiem.

Kā nomāt


Kā nomāt no STORENT


Kā nomāt no STORENT sadaļā tiek attēlota informācija par iespējām nomāt tehniku no STORENT. Sadaļā tiek sniegtas atbildes uz nomnieku biežāk uzdotajiem jautājumiem.

Biežāk uzdotie jautājumi


Biežāk uzdotie jautājumi sadaļā tiek attēloti STORENT Nomnieku biežāk uzdotie jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes.

Kontakti


Kontaktu sadaļā tiek attēlota STORENT nomniekus apkalpojošo darbinieku kontaktinformācija.

Iznomāt STORENT


Sadaļa paredzēta tehnikas iznomāšanas piedāvājumu noformēšanai un iesniegšanai.

Meklēt tehniku


 • panelī Meklēt tehniku iespējams veikt tehnikas meklēšanu pēc produkta grupas, apakšgrupas, ražotāja, nosaukuma vai koda daļas;
 • panelī atlasītajiem produktiem var aplūkot specifikāciju;
 • vienu vai vairākus no panelī atlasītajiem produktiem iespējams pievienot un dzēst no piedāvājuma.

Katalogs


 • panelī Katalogs iespējams veikt tehnikas atlasīšanu, pārvietojoties pa produktu grupām un apakšgrupām;
 • panelī atlasītajiem produktiem var aplūkot specifikāciju;
 • vienu vai vairākus no panelī atlasītajiem produktiem iespējams pievienot un dzēst no piedāvājuma.

Piedāvājuma grozs


 • paneļa Piedāvājums pirmajā solī iespējams pievienot iznomāšanas piedāvājumam tehniku no STORENT kataloga vai ievadīt jaunus produktus; sadaļā iespējams dzēst pievienotos produktus vai pāriet atpakaļ uz katalogu;
 • paneļa Piedāvājums otrajā solī katram produktam jānorāda piedāvājuma informācija;
 • paneļa Piedāvājums trešajā solī iznomātājam jāievada informācija par tehnikas iznomātāju, kontaktpersonu un noliktavu, no kuras tehnika tiks izdota pārnomāšanai.

Detalizētāku informāciju par piedāvājuma noformēšanu var aplūkot sadaļā Iznomāt STORENT/ Kā iznomāt/ Kā iznomāt STORENT - spied šeit.

Kā iznomāt


Kā iznomāt sadaļā tiek attēlota informācija par iespējām iznomāt savu tehniku STORENT.

Kontakti


Kontaktu sadaļā tiek attēlota STORENT iznomātājus apkalpojošo darbinieku kontaktinformācija.

Mani dati (Nomnieka dati)


Mani dati (Nomnieka dati) sadaļa pieejama tikai reģistrētiem STORENT portāla lietotājiem, kuri ir pievienojušies portālam Sākums vai Mani dati sadaļā. Šajā sadaļā STORENT nomnieki var efektīvi pārvaldīt savus tehnikas nomas darījumus. Sadaļā ir pieejama plaša un detalizēta informācija par pašu nomnieku, nomnieka kontaktpersonām, pilnvarojumiem, sadarbības līgumiem, nomas objektiem, naudas darījumiem un rēķiniem, tostarp bilanci, atlaidēm, nomas pieprasījumiem, cenu piedāvājumiem, nomas un pārdošanas rezervācijām, tehnikas saņemšanām un atgriešanām, atlikumiem nomas objektos un problemātiskajiem atlikumiem. Nomnieki šajā sadaļā var mainīt savus datus, kā arī apstiprināt, pieprasīt izmainīt un atcelt cenu piedāvājumus un rezervācijas, pieteikt tehnikas dīkstāvi, pieprasot atlaidi, pieteikt tehnikas atgriešanu, pieprasīt nākamā rēķina prognozi, apstiprināt un pieprasīt izmainīt problemātisko atlikumu orderus, nosūtīt ziņojumus STORENT un saņemt atbildes.

Nomnieka dati


Nomnieks


 • panelī Nomnieks aplūkojama informācija, kas STORENT ir pieejama par nomnieku;
 • no paneļa Nomnieks var izsaukt paneli Izmaiņas, kurā iespējams pieteikt izmaiņas nomnieka kontaktinformācijā un maksājumu informācijā;
 • ja nepieciešams veikt izmaiņas panelī Nomnieks attēlotajā nomnieka reģistrācijas informācijā, izmaiņas ir jāpiesaka caur Ziņojumi sadaļu.

Kontaktpersonas


 • panelī Tabula tiek attēlotas nomnieku pārstāvošās personas, kuras var sadarboties ar STORENT. Atverot paneli, tiek attēlotas aktīvās personas, kuras ir saistītas ar tehnikas nomāšanu. Panelī attēloto informāciju iespējams sakārtot un izdrukāt;
 • panelī Tabula nepieciešamības gadījumā ar paneļa Filtrs palīdzību iespējams atlasīt noteiktiem kritērijiem atbilstošu personu sarakstu;
 • ja vēlaties labot kādas panelī Tabula attēlotās personas informāciju vai pievienot jaunu personu, tad to iespējams izdarīt panelī Izmaiņu iesniegšana;
 • panelī Izmaiņu iesniegšana laboto un no jauna pievienoto personu informācija tiek ievietota panelī Kontaktpersonas, par kurām ir iesniegtas izmaiņas. Kamēr pieteiktie labojumi/jaunās personas tiek attēlotas panelī Kontaktpersonas, par kurām ir iesniegtas izmaiņas, tikmēr var tikt izsaukta ar labojumiem/jauno personu saistītās informācijas labošana vai atcelšana.

Pilnvarotās personas


 • panelī Tabula tiek attēloti STORENT iesniegtie nomnieka pilnvarojumi. Atverot paneli, tiek attēloti tikai aktīvie pilnvarojumi. Panelī attēloto informāciju iespējams sakārtot un izdrukāt;
 • panelī Tabula nepieciešamības gadījumā ar paneļa Filtrs palīdzību iespējams atlasīt noteiktiem kritērijiem atbilstošu pilnvarojumu sarakstu;
 • ja vēlaties atsaukt kādu no panelī Tabula attēlotajiem pilnvarojumiem vai pievienot jaunu pilnvarojumu, tad to iespējams izdarīt panelī Izmaiņu iesniegšana;
 • panelī Izmaiņu iesniegšana atsaukto un no jauna pievienoto pilnvarojumu informācija tiek ievietota panelī Izsniegtie un atsauktie pilnvarojumi. Kamēr pieteiktie atsaukumi/jaunie pilnvarojumi tiek attēloti panelī Izsniegtie un atsauktie pilnvarojumi, tikmēr var tikt izsaukta atsaukumu/jauno pilnvarojumu saistītās informācijas labošana vai atcelšana.

Līgumi


 • panelī Tabula tiek attēloti visi parakstītie un parakstīšanai sagatavotie nomnieka līgumi ar STORENT. Atverot paneli, tiek attēloti tikai sagatavotie un aktīvie līgumi. Panelī attēloto informāciju iespējams sakārtot un izdrukāt;
 • panelī Tabula nepieciešamības gadījumā ar paneļa Filtrs palīdzību iespējams atlasīt noteiktiem kritērijiem atbilstošu līgumu sarakstu;
 • ja vēlaties parakstīt sagatavotu līgumu, tad to nepieciešams izdrukāt, parakstīt un tā oriģinālu nogādāt STORENT birojā.

Objekti


 • panelī Tabula tiek attēloti nomnieka objekti, uz kuriem nomā var tikt saņemta tehnika. Atverot paneli, tiek attēloti tikai aktīvie objekti. Panelī attēloto informāciju iespējams sakārtot un izdrukāt;
 • panelī Tabula nepieciešamības gadījumā ar paneļa Filtrs palīdzību iespējams atlasīt noteiktiem kritērijiem atbilstošu objektu sarakstu;
 • ja vēlaties labot informāciju kādam no panelī Tabula attēlotajiem objektiem vai pievienot jaunu objektu, tad to iespējams izdarīt panelī Izmaiņu iesniegšana;
 • panelī Izmaiņu iesniegšana laboto un no jauna pievienoto objektu informācija tiek ievietota panelī Objekti, par kuriem ir iesniegtas izmaiņas. Kamēr pieteiktie labojumi/jaunie objekti tiek attēloti panelī Objekti, par kuriem ir iesniegtas izmaiņas, tikmēr var tikt izsaukta labojumu/jauno objektu saistītās informācijas labošana vai atcelšana.

Bilance


Bilances sadaļa satur informāciju par iemaksātajām ķīlas naudām, priekšapmaksām un neapmaksāto rēķinu apjomu, kas raksturo nomnieka saistības pret STORENT. Visas summas tiek norādītas nomnieka valūtā.

Naudas darījumi


 • panelī Tabula tiek attēloti nomniekam izrakstītie apmaksājamie rēķini un veiktie maksājumi. Atverot paneli, tiek attēloti tikai aktīvie naudas darījumi. Panelī attēloto informāciju iespējams sakārtot un izdrukāt;
 • panelī Tabula nepieciešamības gadījumā ar paneļa Filtrs palīdzību iespējams atlasīt noteiktiem kritērijiem atbilstošu naudas darījumu sarakstu;

Atlaides


 • panelī Tabula tiek attēlotas nomniekam aktuālās atlaides. Panelī attēloto informāciju iespējams sakārtot un izdrukāt;
 • panelī Tabula nepieciešamības gadījumā ar paneļa Filtrs palīdzību iespējams atlasīt noteiktiem kritērijiem atbilstošu atlaižu sarakstu;
 • ja vēlaties pieteikt jaunu dīkstāves atlaidi, tad to ir iespējams izdarīt panelī Dīkstāves atlaides pieteikšana;
 • panelī Dīkstāves atlaides pieteikšana pievienoto dīkstāves atlaižu informācija tiek ievietota panelī Pieteiktās dīkstāves atlaides. Kamēr pieteiktās atlaides tiek attēloti panelī Pieteiktās dīkstāves atlaides, tikmēr var tikt izsaukta pieteikto atlaižu labošana vai atcelšana.

Pieprasījumu apstrāde


Pieprasījumi


 • panelī Tabula tiek attēloti caur STORENT portālu pieteiktie nomnieka pieprasījumi. Atverot paneli, tiek attēloti pēdējā mēneša laikā noformētie pieprasījumi. Panelī attēloto informāciju iespējams sakārtot un izdrukāt;
 • panelī Tabula nepieciešamības gadījumā ar paneļa Filtrs palīdzību iespējams atlasīt noteiktiem kritērijiem atbilstošu pieprasījumu sarakstu;

Cenu piedāvājumi


 • panelī Tabula tiek attēloti nomniekam sagatavotie cenu piedāvājumi. Atverot paneli, tiek attēloti pēdējā mēneša laikā sagatavotie cenu piedāvājumi. Panelī attēloto informāciju iespējams sakārtot un izdrukāt;
 • panelī Tabula nepieciešamības gadījumā ar paneļa Filtrs palīdzību iespējams atlasīt noteiktiem kritērijiem atbilstošu cenu piedāvājumu sarakstu;
 • panelī Tabula izsaucot cenu piedāvājuma apstiprināšanu, izmaiņu pieteikšanu vai anulēšanu tiek atvērts panelis Cenu piedāvājums, kurā var pieteikt cenu piedāvājuma apstiprināšanu, anulēšanu vai pieprasīt izmaiņas;

Rezervācijas


 • panelī Tabula tiek attēlotas nomniekam veiktās rezervācijas. Atverot paneli, tiek attēlotas pēdējā mēneša laikā sagatavotās rezervācijas. Panelī attēloto informāciju iespējams sakārtot un izdrukāt;
 • panelī Tabula nepieciešamības gadījumā ar paneļa Filtrs palīdzību iespējams atlasīt noteiktiem kritērijiem atbilstošu rezervāciju sarakstu;
 • panelī Tabula izsaucot rezervācijas apstiprināšanu, izmaiņu pieteikšanu vai anulēšanu tiek atvērts panelis Rezervācija, kurā var pieteikt rezervācijas apstiprināšanu, anulēšanu vai pieprasīt izmaiņas;

Tehnikas saņemšanas/atgriešanas

Tehnikas saņemšanas


 • panelī Tabula tiek attēlotas nomnieka veiktās tehnikas saņemšanas. Atverot paneli, tiek attēlotas pēdējā mēneša laikā veiktās tehnikas saņemšanas. Panelī attēloto informāciju iespējams sakārtot un izdrukāt;
 • panelī Tabula nepieciešamības gadījumā ar paneļa Filtrs palīdzību iespējams atlasīt noteiktiem kritērijiem atbilstošu tehnikas saņemšanu sarakstu.

Tehnikas atgriešanas


 • panelī Tabula tiek attēlotas nomnieka veiktās tehnikas atgriešanas. Atverot paneli, tiek attēlotas pēdējā mēneša laikā veiktās tehnikas atgriešanas. Panelī attēloto informāciju iespējams sakārtot un izdrukāt;
 • panelī Tabula nepieciešamības gadījumā ar paneļa Filtrs palīdzību iespējams atlasīt noteiktiem kritērijiem atbilstošu tehnikas atgriešanu sarakstu.

Rēķini

Rēķini


 • panelī Tabula tiek attēloti nomniekam izrakstītie STORENT rēķini. Atverot paneli, tiek attēloti neapmaksātie rēķini. Panelī attēloto informāciju iespējams sakārtot un izdrukāt;
 • panelī Tabula nepieciešamības gadījumā ar paneļa Filtrs palīdzību iespējams atlasīt noteiktiem kritērijiem atbilstošu rēķinu sarakstu.

Rēķina prognoze


Sadaļa Rēķinu prognozes pēc lietotāja pieprasījuma sagatavo un uz lietotāja e-pastu nosūta rēķina prognozi uz nākamo rēķina ģenerēšanas datumu, izmantojot tekošo STORENT rīcībā esošo informāciju par nomnieka darījumiem.

Atlikumi

Atlikumi objektos


 • panelī Tabula tiek attēloti nomnieka objektos esošie tehnikas daudzumi. Panelī attēloto informāciju iespējams sakārtot un izdrukāt;
 • panelī Tabula nepieciešamības gadījumā ar paneļa Filtrs palīdzību iespējams atlasīt noteiktiem kritērijiem atbilstošu objektu sarakstu;
 • pieteikt tehnikas atgriešanu no panelī Tabula attēlotajiem objektiem iespējams izsaucot paneli Atlikumu atgriešanas pieteikšana. Tehnikas atgriešanas pieteikumā jānorāda objekts, kontaktpersona, datums/laiks un atgriežamā tehnika;
 • panelī Atlikumu atgriešanas pieteikšana pieteiktās objektu atlikumu atgriešanas informācija tiek ievietota panelī Objektu atlikumu atgriešanas pieteikumi. Kamēr pieteiktie atlikumu atgriešanas pieteikumi tiek attēloti panelī Objektu atlikumu atgriešanas pieteikumi, tikmēr var tikt izsaukta atgriešanas pieteikumu aplūkošana vai atcelšana.

Problemātiskie atlikumi


 • panelī Tabula tiek attēloti nomnieka problemātisko atlikumu apstrādes orderi. Atverot paneli, tiek attēloti vēl nenoslēgtie problemātisko atlikumu orderi. Panelī attēloto informāciju iespējams sakārtot un izdrukāt;
 • panelī Tabula nepieciešamības gadījumā ar paneļa Filtrs palīdzību iespējams atlasīt noteiktiem kritērijiem atbilstošus problemātisko atlikumu apstrādes orderu sarakstu;
 • panelī Tabula izsaucot problemātisko atlikumu apstrādes darījumu apstiprināšanu vai izmaiņu pieteikšanu tiek atvērts panelis Problemātisko atlikumu apstrādes orderis, kurā var pieteikt cenu piedāvājuma apstiprināšanu, anulēšanu vai pieprasīt izmaiņas.

Lietotāja informācija

Lietotāja informācija


Lietotāju informācijassadaļa satur vispārīgo informāciju par lietotāju, kurš ir pieslēdzies STORENT portālam. Ja lietotāja informācijā nepieciešams veikt izmaiņas, tad tās ir jāpiesaka sadaļā Kontaktpersonas.

Paroles maiņa


Paroles maiņas sadaļa paredzēta lietotāja STORENT portāla pieslēgšanās paroles maiņai.

Ziņojumi

 • panelī Tabula tiek attēloti ziņojumi, kurus nomnieka reģistrētie lietotāji nosūtījuši STORENT. Atverot paneli, tiek attēloti pēdējā mēneša laikā iesūtītie ziņojumi. Panelī attēloto informāciju iespējams sakārtot un izdrukāt;
 • panelī Tabula nepieciešamības gadījumā ar paneļa Filtrs palīdzību iespējams atlasīt noteiktiem kritērijiem atbilstošu ziņojumu sarakstu;
 • ja vēlaties pievienot jaunu ziņojumu, tad to iespējams izdarīt izsaucot paneli Jauns ziņojums. Panelī Jauns ziņojums jānorāda ziņojuma tēma un saturs;
 • panelī Jauns ziņojums pievienoto ziņojumu informācija tiek ievietota panelī Tabula.

Mani dati (Iznomātāja dati)


Mani dati (Iznomātāja dati) sadaļa pieejama tikai reģistrētiem STORENT portāla lietotājiem, kuri ir pievienojušies portālam Sākums vai Mani dati sadaļā. Šajā sadaļā iznomātāji var ērti piedāvāt savu tehniku pārnomāšanai STORENT un efektīvi pārvaldīt noslēgtos darījumus: veidot tehnikas iznomāšanas piedāvājumus un vienoties ar STORENT par piedāvājumu nosacījumiem, redzēt savus nomas līgumus, redzēt nomā pieņemtās tehnikas stāvokli, pieprasīt tehnikas atgriešanu, pieprasīt iznomāšanas perioda pagarināšanu, kā arī pieprasīt pārnomāšanas atskaiti rēķina izstādīšanai STORENT. Sadaļā ir pieejama un atjaunināma informācija par pašu iznomātāju, iznomātāja kontaktpersonām, paraksttiesīgajām personām un tehnikas noliktavām. Iznomātāji šajā sadaļā var arī nosūtīt ziņojumus STORENT un saņemt atbildes.

Iznomātāja dati


Iznomātājs


 • panelī Iznomātājs aplūkojama informācija, kas STORENT ir pieejama par iznomātāju;
 • no paneļa Iznomātājs var izsaukt paneli Izmaiņas, kurā iespējams pieteikt izmaiņas iznomātāja kontaktinformācijā un maksājumu informācijā;
 • ja nepieciešams veikt izmaiņas panelī Iznomātājs attēlotajā iznomātāja reģistrācijas informācijā, izmaiņas ir jāpiesaka caur Ziņojumi sadaļu.

Kontaktpersonas


 • panelī Tabula tiek attēlotas iznomātāju pārstāvošās personas, kuras var sadarboties ar STORENT. Atverot paneli, tiek attēlotas aktīvās personas, kuras ir saistītas ar tehnikas iznomāšanu. Panelī attēloto informāciju iespējams sakārtot un izdrukāt;
 • panelī Tabula nepieciešamības gadījumā ar paneļa Filtrs palīdzību iespējams atlasīt noteiktiem kritērijiem atbilstošu personu sarakstu;
 • ja vēlaties labot kādas panelī Tabula attēlotās personas informāciju vai pievienot jaunu personu, tad to iespējams izdarīt panelī Izmaiņu iesniegšana;
 • panelī Izmaiņu iesniegšana laboto un no jauna pievienoto personu informācija tiek ievietota panelī Kontaktpersonas, par kurām ir iesniegtas izmaiņas. Kamēr pieteiktie labojumi/jaunās personas tiek attēlotas panelī Kontaktpersonas, par kurām ir iesniegtas izmaiņas, tikmēr var tikt izsaukta ar labojumiem/jauno personu saistītās informācijas labošana vai atcelšana.

Pilnvarotās personas


 • panelī Tabula tiek attēloti klienta pilnvarojumi - personas ar paraksta tiesībām. Atverot paneli, tiek attēloti tikai aktīvie pilnvarojumi. Panelī attēloto informāciju iespējams sakārtot un izdrukāt;
 • panelī Tabula nepieciešamības gadījumā ar paneļa Filtrs palīdzību iespējams atlasīt noteiktiem kritērijiem atbilstošu pilnvarojumu sarakstu;
 • ja vēlaties atsaukt kādu no panelī Tabula attēlotajiem pilnvarojumiem vai pievienot jaunu pilnvarojumu, tad to iespējams izdarīt panelī Izmaiņu iesniegšana;
 • panelī Izmaiņu iesniegšana atsaukto un no jauna pievienoto pilnvarojumu informācija tiek ievietota panelī Izsniegtie un atsauktie pilnvarojumi. Kamēr pieteiktie atsaukumi/jaunie pilnvarojumi tiek attēloti panelī Izsniegtie un atsauktie pilnvarojumi, tikmēr var tikt izsaukta atsaukumu/jauno pilnvarojumu saistītās informācijas labošana vai atcelšana.

Līgumi


 • panelī Tabula tiek attēloti visi parakstītie un parakstīšanai sagatavotie iznomātāja līgumi ar STORENT. Atverot paneli, tiek attēloti tikai sagatavotie un aktīvie līgumi. Panelī attēloto informāciju iespējams sakārtot un izdrukāt;
 • panelī Tabula nepieciešamības gadījumā ar paneļa Filtrs palīdzību iespējams atlasīt noteiktiem kritērijiem atbilstošu līgumu sarakstu;
 • ja vēlaties parakstīt sagatavotu līgumu, tad to nepieciešams izdrukāt, parakstīt un tā oriģinālu nogādāt STORENT birojā.

Noliktavas


 • panelī Tabula tiek attēlotas iznomātāja noliktavas, uz kurām iznomāšanai var tikt izdota tehnika. Atverot paneli, tiek attēloti tikai aktīvās noliktavas. Panelī attēloto informāciju iespējams sakārtot un izdrukāt;
 • panelī Tabula nepieciešamības gadījumā ar paneļa Filtrs palīdzību iespējams atlasīt noteiktiem kritērijiem atbilstošu noliktavu sarakstu;
 • ja vēlaties labot informāciju kādam no panelī Tabula attēlotajām noliktavām vai pievienot jaunu noliktavu, tad to iespējams izdarīt panelī Izmaiņu iesniegšana;
 • panelī Izmaiņu iesniegšana laboto un no jauna pievienoto noliktavu informācija tiek ievietota panelī Noliktavas, par kurām ir iesniegtas izmaiņas. Kamēr pieteiktie labojumi/jaunās noliktavas tiek attēlotas panelī Noliktavas, par kurām ir iesniegtas izmaiņas, tikmēr var tikt izsaukta labojumu/jauno noliktavu saistītās informācijas labošana vai atcelšana.

Bilance


Bilance sadaļa satur informāciju par STORENT neapmaksāto rēķinu apjomu, kas raksturo STORENT saistības pret iznomātāju. Visas summas tiek norādītas iznomātāja valūtā.

Naudas darījumi


 • panelī Tabula tiek attēloti STORENT izrakstītie apmaksājamie rēķini un veiktie maksājumi. Atverot paneli, tiek attēloti tikai aktīvie naudas darījumi. Panelī attēloto informāciju iespējams sakārtot un izdrukāt;
 • panelī Tabula nepieciešamības gadījumā ar paneļa Filtrs palīdzību iespējams atlasīt noteiktiem kritērijiem atbilstošu naudas darījumu sarakstu;

Piedāvājumu apstrāde


Piedāvājumi


 • panelī Tabula tiek attēloti caur STORENT portālu pieteiktie iznomātāja piedāvājumi. Atverot paneli, tiek attēloti pēdējā mēneša laikā noformētie piedāvājumi. Panelī attēloto informāciju iespējams sakārtot un izdrukāt;
 • panelī Tabula nepieciešamības gadījumā ar paneļa Filtrs palīdzību iespējams atlasīt noteiktiem kritērijiem atbilstošu piedāvājumu sarakstu;

Piedāvājumu apstrāde


 • panelī Tabula tiek attēloti iznomātāja piedāvājumos iekļautie produkti. Atverot paneli, tiek attēloti spēkā esošie produktu piedāvājumi. Panelī attēloto informāciju iespējams sakārtot un izdrukāt;
 • panelī Tabula nepieciešamības gadījumā ar paneļa Filtrs palīdzību iespējams atlasīt noteiktiem kritērijiem atbilstošu piedāvājumos iekļauto produktu sarakstu;
 • panelī Tabula izsaucot piedāvājumā iekļautā produkta aplūkošanu vai labošanu tiek atvērts panelis Izmaiņu iesniegšana, tehnikas atgriešana, kurā iespējams:
 • mainīt periodu, kad produkta piedāvājums ir spēkā;
 • anulēt produkta piedāvājumu;
 • piedāvāt jaunu produkta nomas cenu, ja STORENT to ir noraidījis;
 • sagatavot izsniegšanas un saņemšanas aktus, pieprasīt atgriezt produktus, kas izsniegti STORENT;
 • pievienot produktus jaunam piedāvājumam;
 • panelī Izmaiņu iesniegšana, tehnikas atgriešana atgriežamo produktu pieprasījumu informācija tiek ievietota panelī Tehnikas atgriešanas pieteikumi. Kamēr atgriežamo produktu pieprasījumu apstrāde nav sākta, tikmēr var tikt izsaukta atgriežamo produktu pieprasījumu saistītās informācijas labošana vai atcelšana.

Atskaites

 • Atskaišu sadaļa paredzēta, lai attēlotu iznomātāja piestādāmo rēķinu informāciju.

Lietotāja informācija

Lietotāja informācija


Lietotāju informācijassadaļa satur vispārīgo informāciju par lietotāju, kurš ir pieslēdzies STORENT portālam. Ja lietotāja informācijā nepieciešams veikt izmaiņas, tad tās ir jāpiesaka sadaļā Kontaktpersonas.

Paroles maiņa


Paroles maiņas sadaļa paredzēta lietotāja STORENT portāla pieslēgšanās paroles maiņai.

Ziņojumi

 • panelī Tabula tiek attēloti ziņojumi, kurus iznomātāja reģistrētie lietotāji nosūtījuši STORENT. Atverot paneli, tiek attēloti pēdējā mēneša laikā iesūtītie ziņojumi. Panelī attēloto informāciju iespējams sakārtot un izdrukāt;
 • panelī Tabula nepieciešamības gadījumā ar paneļa Filtrs palīdzību iespējams atlasīt noteiktiem kritērijiem atbilstošu ziņojumu sarakstu;
 • ja vēlaties pievienot jaunu ziņojumu, tad to iespējams izdarīt izsaucot paneli Jauns ziņojums. Panelī Jauns ziņojums jānorāda ziņojuma tēma un saturs;
 • panelī Jauns ziņojums pievienoto ziņojumu informācija tiek ievietota panelī Tabula.

Kompānija

Aktualitātes


Aktualitātes sadaļā tiek attēloti jaunumi par kuriem STORENT vēlas informēt savus klientus.

Par mums


Par mums sadaļā tiek attēlota informācija par STORENT uzstādītajiem mērķiem un prioritātēm.

Kā mūs atrast?


Kā mūs atrast? sadaļā norādīta STORENT adrese, kā arī pieejama karte ar atzīmētu precīzu STORENT atrašanās vietu tajā un vizuālām norādēm, pēc kurām ērtāk atrast pareizo ceļu.

Kontaktinformācija


Kontaktinformācijas sadaļā pieejama visu STORENT daļu darbinieku kontaktinformācija.

Par portālu


Par portālu sadaļā pieejama šāda informācija:

 • lietotāju reģistrēšanas kārtība;
 • portāla piedāvātās iespējas;
 • portāla lietošanas noteikumi;
 • lietotāju atbalsta kontaktinformācija;
 • par portāla izstrādātāju.
Copyright © 2008 - 2020 STORENT Latvia, STORENT Lithuania, STORENT Estonia, STORENT Sweden .This website is optimized for use with Microsoft Internet Explorer 7+, Mozilla Firefox and Opera. Rental Software | PreferRent | ErpPro | Privacy